نظام پیشنهادها چیست؟

نظام پیشنهادها یکی از کارآمدترین پایه های دستیابی به کایزن (بهبود مستمر) می باشد. این نظام در واقع شیوه ای است كه از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني در حل مسايل و ايجاد سوالات جديد و راه حل هاي بهينه، درراستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. به عبارت ديگر، نظام پيشنهادها، فرمانبرداري از دانايي و به گردش انداختن انديشه است و از اين رهگذر، سازمان آمادگي ورود به دوره بلوغ و ترويج روحيه مشارکت را پيدا مي كند. نظام پيشنهادها، چيزي به وجود نمي آورد بلكه امكان مي دهد تا آرمان ها از طريق تفكر، بارور گردند و سازمان به پيشرفت هاي حيرت انگيز نايل آيد.

 

آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به عنوان فلسفه به كارگيري آن مطرح است، افزايش توان سازمان در مقابل خواست هاي متغير مصرف كنندگان خدمات يا محصولات آن بنگاه از طريق ارج نهادن به فضايل و توانايي هاي انسان و همسو كردن اهداف كارکنان با اهداف سازمان و نهايتا به كارگيري صحيح تجربه، انديشه، آرا و عقايد آنها در هر رده شغلي و در هر بخش سازماني است.

این نظام ابزاري كارآمد براي استقرار روحيه مشكل يابي و بهبود طلبي در كاركنان و مبارزه با روحيه خمودگي و بي تفاوتي كاركنان است. از طریق این نظام افزايش سطح همكاري و همدلي بين مديران وكاركنان میسر شده و زمینه برای گسترش يادگيري و خلاقيت در كاركنان و همچنين بكارگیري آنها توسط مديران در سازمان فراهم می گردد.

فلسفه اجرای نظام پیشنهادها

 به طور كلي فلسفه به كارگيري نظام پيشنهادها را مي توان به صورت زير بيان كرد:

-              ارج نهادن به فضايل و توانايي هاي انسان در محيط كار و برخورد با مشكلات كار

-          افزايش حس تعلق سازماني در كارآنان

-          همسوكردن اهداف كار آنان با اهداف بنگاه

-          اشاعه فرهنگ مشاركتي و همكاري جمعي در حل مشكلات و بهبود روابط كاري و رفتار سازماني

 

فلسفه اين نظام در نهايت دو گروه مديران و كاركنان را از دو ديدگاه مي نگرد و با هر يك سخني جداگانه، اما مربوط به هم مي گويد. از يك سو خطاب به مديران مي گويدکه بايد همواره از نشستن در برج عاج و كشيدن ديوار به دور خود و بستن درها خودداري كنيم و بايد هميشه درها را به روي افكار و عقايد تازه باز بگذاريم و از تغییرات و نوآوري ها استقبال كنيم. بي اعتنايي به انديشه هاي نو و بهره نگرفتن از ابداعات و شيوه هاي جديد، برابر است با ايستايي و درنگ، و ايستايي نيز در گذر زمان به معناي عقب ماندن و به قهقرا رفتن است. حال آن كه عكس اين رفتار، نموداري از پيشرفت كارها و كاميابي در رسيدن به اهداف، ترقي و تعالي خواهد بود.

این نظام از سوی دیگر به كاركنان و كارگران مي گويد که در تمام امور سازمان با ارائه افكار و عقايد تازه حتي اگر كوچك و جزئي به نظر برسند مشاركت كنيد. در اين زمينه نمي توان انتظار داشت كه كارها هميشه قرين موفقيت باشد. اگر گاهي پيشنهاد شما به دلايلي كه مهمتر از همه غير عملي بودن آن است به اجرا گذاشته نمي شود دلسرد نشويد، زيرا همين موضوع كه شما توانسته ايد متوجه مشكل بشويد و براي راه حل آن هم بينديشيد حاكي از آن است كه فردي كنجكاو، نكته بين، صاحب انديشه و بينش و ابتكار هستيد و با ادامه اين روش، بار ديگر حتماً پيشنهادي موفقيت آميز خواهيد داشت.

اهداف نظام پیشنهادها

1.        ارج نهادن به شخصیت وجودی كاركنان و پاسخ به نیازهای ثانویه افراد

2.        بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان

3.        بهبود محصول، كاهش ضايعات و تلفات، كاهش هزينه ها، کاهش بوروکراسی و افزايش بهره وري از طريق بهبود فرآيندهاي عملياتي و سيستمها و نظاير آن

4.        ايجاد انگيزش در كاركنان براي ترغيب آنان به مشاركت در فعاليتهاي مختلف شركت

5.        افزايش روحيه همكاري و تعلق بين كاركنان و شركت

6.        همسو سازی هدف های کارکنان با اهداف شركت

7.        سالم سازی محیط و جلوگیری از جو اظهار نظرهای غیر رسمی.

8.        روانسازي امور

9.        افزایش رضایت ارباب رجوع

10.    مکتوب و مستند نمودن مشکلات و موانع موجود و استفاده از تجربه کارکنان در حل آنها

مزایای نظام پیشنهادها برای کارکنان

-          ایجاد فرصتی ارزشمند برای طرح نظرات و پیشنهادها

-          دریافت پاسخ مستدل، قدرشناسانه و سریع به پیشنهادها از مسئولین مربوطه

-          امکان کسب رضایتمندی و غرور شغلی از مشاهده مزایای به اجرا رسیدن پیشنهادها

-          امکان کسب درآمد بیشتر از منشا فکر و خلاقیت برای کارکنان بعنوان پاداش پیشنهادهای پذیرفته و اجرا شده

-          افزایش شادابی، جذابیت و مفرح بودن محیط کاری

-          نهادینه شدن روحیه عارضه بینی، تحلیل گری، مشارکت جویی و مسئله ستیزی در کارکنان بجای روحیه خمودگی و مسئله گریزی

-          بازآفرینی روحیه دانش اندوزی و افزایش دانش و آگاهیهای شغلی کارکنان به واسطه جستجوی همیشگی کارکنان برای یافتن زمینه های بهبود در کار خود و ارائه پیشنهاد